Plami Naroči storitev
Kriva pot 25A, 1000 Ljubljana

Pogoji poslovanja podjetja Plami d.o.o.

Pogoji poslovanja podjetja Plami d.o.o.
       

1. Cenjene stranke naprošamo, da se pred naročilom naših storitev in blaga pozanimajo o cenah oz. zahtevajo ponudbo. Zahtevek za ponudbo mora biti v pisni obliki.

2. Če se stranka pred storitvijo ali nabavo blaga ni pozanimala o cenah oz. ni zahtevala ponudbe, bo podjetje Plami d.o.o. izstavilo račun stranki po končani storitvi oz. po porabljenemu času in količini prodanega blaga po veljavnem ceniku.

3. S stranko se lahko dogovorimo tudi o dogovorjeni ceni za določeno storitev ali blago in se ji po končani storitvi ali prodaji blaga izda račun z dogovorjenim zneskom, kot "dogovorjena cena".

4. Naročanje storitve ali blaga se izvede na kontaktnem obrazcu, ki je na naši spletni strani in je prostovoljno.

5. Stranka oz. naročnik, ki je polnoletna oseba se zavezuje, da so podatki na kontaktnem obrazcu resnični in prevzema odgovornost zanje.

6. Pred naročilom storitve ali blaga se naročnik zavezuje, da je o ceni storitve ali blaga obvestil plačnika in da se strinja z njo.

7. Kadar plačnik noče plačati storitve ali blaga, mora storitev ali blago plačati naročnik.

8. Če se naročnik ali plačnik nista predhodno seznanila o cenah oz. s ponudbo za storitev ali nabavo blaga in se ob koncu opravljene storitve ali prodaje blaga ne strinjata s ceno, vršita psihični pritisk na serviserja, se poslužujeta šikaniranja in žalita serviserja, bo serviser najprej stranko opozoril naj preneha s omenjenimi pritiski in v kolikor se bodo pritiski nadaljevani, v skladu s težo pritiskov in po svoji presoji zaračunal pogodbeno kazen v znesku od 100,00EUR do 1.000,00EUR + DDV in jo zaračunal poleg storitve.

9. V primeru, da se stranka pri opravljanju storitve nesramno obnaša, žali serviserja, ga šikanira ali izvaja mobing nad njim, lahko serviser takoj zapusti objekt ali delovno mesto in delo zaključi, stranki pa izstavi račun za vse stroške, ki so nastali.

10. Naročnik se zavezuje, da je edina oseba, ki naroča naše storitve ali blago in ne dopušča, da se po končani storitvi tretja oseba vpleta v naročilo in izvedbo storitve. V kolikor se tretja oseba vpleta v naročilo oz. našo storitev ali prodajo blaga, oba, naročnik in tretja oseba prevzemata vso odgovornost v primeru neplačila računa, žaljenja serviserja, šikaniranja, obrekovanja, neresnic, blatenja dobrega imena serviserja ali podjetja ipd. 

11. V kolikor po končani storitvi ali prodaji blaga stranka potrdi in podpiše račun ter kasneje verbalno ali po internetu in forumih ter medijih piše in govori  neresnice, blati dobro ime našega podjetja, se poslužuje šikaneranja, obrekovanja in podobno, prevzema vso škodo, ki bo nastala zaradi spornih besedil oz. ji bomo izstavili račun za nastalo škodo, stranko pa prijavili na policijo zaradi razžalitve. Pogodbena kazen je 1.000,00EUR za vsak teden objave spornih in žaljivih besedil, zoper naše podjetje. Zaradi dokazov o izvedbi storitve in prodaji blaga, naročnik in plačnik dopuščata izvajalcu snemanje (audio ali video) brez najave. Rok za reklamacije je 8 dni od datuma opravljene storitve. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo!

12. V kolikor naše podjetje ali serviserja stranka krivo prijavi oz. ovadi na inšpekcijo ali policijo, zavaja, žali, govori in piše neresnice in se kasneje pri pregledu ne ugotovijo nepravilnosti iz posameznega primera ima podjetje Plami d.o.o. pravico stranki izstaviti račun za vso nastalo škodo, stranka mora poravnati vse stroške postopka in najvišjo pogodbeno kazen, ki je navedena v 8. točki pogojev poslovanja. 

13. Za vsako našo storitev, strokovni pregled oz. hišna popravila ali servis, se zaračuna najmanj 1 delovna ura, čas na poti in potni stroški (parkirnina, kjer to je) oz. po dogovoru s stranko! Če stranka ne poravna zneska, z datumom, ki je naveden na računu, se ji ne upoštevajo dogovorjeni popusti in se ji zaračunajo zakonske zamudne obresti. Stranka se strinja z načinom dogovorjenega obiska serviserja za naročeno storitev, ki ga izvede s kontaktnim obrazcem na naši spletni strani ali z sms naročilom preko telefona in v primeru da, ne more počakati serviserja, odjavi storitev, kot je opisana v 19. točki pogojev poslovanja našega podjetja. 

14. Stranka dopušča možnost, da se kljub trudu serviserja, zaradi višje sile ali težavnosti problema, določena storitev ne da opraviti do konca in se s serviserjem dogovorita za plačilo potnih stroškov (parkirnine, kjer to je), časa na poti in vsaj polovično plačilo delovne ure.

15. Stranka se strinja, da pri izvedbi naročene storitve naš serviser oporablja svoja zaščitna sredstva za delo, to je svojo zaščitno obutev in zaščitna oblačila in mu obutve ni potrebno sezuvati, zaradi varnosti pri delu. Stranka se zavezuje, da bo o tem obvestila tudi morebitne uporabnike svojih prostorov (najemniki, tretje osebe...). V kolikor serviser ne bo mogel izvesti storitve zaradi omenjenih razlogov, bomo stranki zaračunali potne stroške, čas na poti, morebitno parkirnino in ostale stroške nastale z posameznim naročilom stranke.

16. Stranka se zavezuje, da bo za vsako dogovorjeno predplačilo v gotovini za naše storitve ali blago zahtevala potrdilo o vplačilu z naslovom, imenom in priimkom ter podpisom stranke in imenom, priimkom ter podpisom prejemnika (osebe) predplačila. Brez podpisanega potrdila o vplačilu predplačila za naše storitve ali blago, za predplačilo ne odgovarjamo in ga ne priznavamo.

17. V kolikor stranka poleg že naročene storitve ali blaga dodatno naroči delo ali material, se ji to zaračuna po veljavnem ceniku. Za dodatno storitev se zaračuna najmanj dodatna ura po veljavnem ceniku oz. po dogovoru s stranko. Za dodatno uro se šteje vsaka naslednja začeta ura dela.

18. Za vse odmašene odtoke se pri ponovni zamašitvi reklamacija ne priznava!

19. V kolikor se stranka premisli za naročeno storitev, mora predčasno, vsaj 3 ure prej po obrazcu za naročanje pisno odjaviti storitev in nas obvestiti na mobilni telefon. Če serviser pride do stranke, storitev pa ni odjavljena, bomo stranki zaračunali potne stroške in čas na poti po našem veljavnem ceniku.

20. V primeru, da stranka ne poravna računa v roku, ki je naveden na računu za naše storitve ali blago, ima podjetje Plami d.o.o. pravico, da blago odmontira in opravljeno delo zaračuna stranki z vsemi stroški, ki so nastali ob organizaciji in izvedbi storitve ter nabavi blaga. Stranka se zavezuje, da bo omogočila dostop do objekta za demontažo v treh dneh od našega poziva.

21. V primeru, da je pri izvedbi storitve potrebna uporaba lestve, le-to pa priskrbi stranka, svojo ali izposojeno, se stranka zavezuje, da ima lestev atest in da  v primeru poškodbe serviserva na lestvi, krije vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi neustreznosti lestve.

22. Ob naročilu storitve in prihodu serviserja na objekt ali mesto, kjer se bo storitev izvedla, se stranka izrecno strinja, da serviser ne potrebuje potrdila o testiranju in cepljenju na Corono oz. Covid 19.

Izjava o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje Plami d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta, varovalo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo.

Uporabnik, ki preko spletnega mesta vnese svoje osebne podatke: ime in priimek ali ime podjetja, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko, (ime in priimek najemnika) v spletni obrazec z namenom povpraševanja po naših storitvah oz. nabavi blaga, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov in sicer dovoljuje podjetju Plami d.o.o., da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, jih posreduje podizvajalcem za opravljanje storitev in prodajo blaga, jih posreduje računovodstvu za obdelavo faktur, shranjuje ali na drug način obdeluje njegove osebne podatke, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov.

Uporabnik spletnega mesta je seznanjen in se strinja, da bo podjetje Plami d.o.o. njegove osebne podatke uporabila za namen vzpostavitve kontakta z uporabnikom, priprave ponudbe in da lahko Plami d.o.o. njegove osebne podatke (vključno z elektronskim naslovom in/ali telefonsko številko) uporabi tudi za namene izvajanja aktivnosti neposrednega trženja, izvedbo analiz podatkov za statistične in tržne raziskave ter obveščanje.

Uporabnik je seznanjen, da lahko s posredovanjem odjave na elektronski naslov info@plami.si od podjetja Plami d.o.o. kadarkoli zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja določene v tej izjavi. Podjetje Plami d.o.o. bo v 15 dneh od prejema zahtevka uporabnika preprečila nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga o tem v petih dneh obvestila.

Podjetje Plami d.o.o. se je za te pogoje poslovanja odločilo zaradi nekaterih nekorektnih strank in njihovih vse večjih verbalnih napadov, neresničnih in žaljivih pisanj po tiskanih medijih in psihičnih pritiskov na serviserje, ki se pred storitvijo niso pozanimale o cenah oz. niso zahtevale ponudbe, nam s tem delajo škodo in uničujejo dobro ime podjetja. 

Vse naše cenjene stranke ponovno vljudno naprošamo, da se pozanimajo o cenah in okoliščinah naših storitev in blaga pred storitvijo, ter se korektno dogovorijo za delo. Nedopustno za nas je, da se neinformirane osebe znašajo na nas in nas žalijo zaradi previsoke cene, ker z mnogimi našimi stalnimi strankami, ki pa poznajo način naročanja in cene naših storitev in blaga, že vrsto let zelo dobro sodelujemo in smo jim zato zelo hvaležni. 

Za korekten odnos in pri vsakem naslednjem naročilu naših storitev, na željo stranke odobrimo dogovorjen popust, ki ga stranka izrazi pred izstavitvijo računa.

Pridružujemo si pravico, da pogoje poslovanja podjetja Plami d.o.o. lahko kadarkoli, brez najave spremeni.

Opravičujemo se za morebitne tiskarske napake.

Zahvaljujemo se za razumevanje in zaupanje ter povpraševanje in naročilo.                                    

Pogoji poslovanja Plami d.o.o. so avtorsko zaščiteni.